> Přejít do kalendáře <

 

 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 

 

Základní informace o přijímacím řízení konaném v roce 2023

 

Pro školní rok 2023/24 plánujeme přijmout 90 uchazečů.
 

 

 • Do hodnocení přijímacího řízení budeme počítat průměrný prospěch ze všech povinných předmětů za obě pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ nebo odpovídajících ročníků víceletého gymnázia.
   
 • Všichni uchazeči budou konat jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky (test z CJL trvá 60min, test z MAT 70min)
   
 • Každý uchazeč koná testy ve dvou termínech - 13. a 14. dubna 2023 na školách v pořadí, v jakém je uvedl na přihláškách. Náhradní termíny jsou stanoveny na 10. a 11. května 2023

 


 

Přihlášení k přijímací zkoušce
 

 • přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče, příp. zletilý uchazeč řediteli střední školy na 1. kolo do 1. března, na ostatní kola pak v termínu stanoveném ve vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení

 • nevyžadujeme na přihlášce potvrzení od lékaře


Můžete si stáhnout přihlášku k ručnímu vyplnění ve formátu PDF.

 

 

 


 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024

 

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje ředitel školy 1. kolo přijímacího řízení do oboru 36-47-M/01 Stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství, dopravní stavitelství, architektura a design.
 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/24

 


 

Zápisový lístek

 

 • uchazeč ho obdrží do 15. března ve své základní škole,
 • rozhodnutí o přijetí uchazeč/zákonný zástupce nezletilého uchazeče musí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku střední škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí.

 

 

Další informace můžete získat za stránkách Moravskoslezského kraje a na stránkách CERMAT.

 
 

email: skola@stavha.cz
telefon: 596410498
dat. schránka: Název: SPŠ stavební, Havířov, p.o., Identifikátor: pm7e83h

Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace
Kollárova 1308/2, 736 01 Havířov-Podlesí
IČO: 62331566

Ochrana Osobních údajů

webmaster: i-Pages.cz 2015 /design: Dalibor Kovár - www.dakoart.cz